PUCHAR SUMO W NIDZIE

IMGW dniu 06.07.2013 na pla?y przystani Pod D?bem w Nidzie odby? si?Puchar Polski M?odzikw w sumoorazPuchar Warmii i Mazur dzieci i m?odzie?y w mini sumoo Puchar Burmistrza Ruciane Nida. Organizatorami zawodw byli:Polski Zwi?zek Sumo, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urz?d Miasta i Gminy Ruciane Nida i Przysta? "Pod D?bem".Celem zawodw by?o popularyzowanie sumo w?rd dzieci i m?odzie?y oraz sportu i zdrowego trybu ?ycia, przeciwdzia?anie agresji w?rd dzieci i m?odzie?y szkolnej i promocja Miasta i Gminy Ruciane Nida. Na zaproszenie pana Andrzeja Wojdy siedmioro dziewcz?t i ch?opcwz naszej placwki wzi??o udzia? w tych zawodach. Wszyscy nasi zawodnicy zdobyli kwalifikowane miejsca w swoich kategoriach wagowych. I miejsce-Kamil, II miejsce-Karolina, Bartosz i Przemek,III miejsce-Teresa, Janek i Piotr. Na zako?czenie odby?o si? ognisko z pocz?stunkiem, na ktrym zosta?y wr?czone puchary i dyplomy.(foto-galeria) 


centrum nauki kopernikW dniu 22 czerwca b.r. wychowankowie naszej placwki wzi?li udzia? w objazdowej, interaktywnej wystawie Eksperymentuj! Centrum Nauki Kopernik, ktra odby?a si? w Gimnazjum nr 1 w Growie I?aweckim. Zwiedzaj?cy mogli samodzielnie sprawdzi? dzia?anie pi?tnastu interaktywnych eksponatw m.in. wiruj?ce krzes?o, ktre wykorzystuje zasad? zachowania momentu p?du i t?umaczy dlaczego kot spada na cztery ?apy, kulki z tablicy Galtona, stacje do?wiadczalne Gluty (poznaj niezwyk?e w?a?ciwo?ci r?nych cieczy) i Szyfry, tu uczestnicy odkrywaj? tajemnic? sekretnych przekazw i szyfrowania wiadomo?ci. Podczas wystawy animatorzy Centrum Nauki Kopernik obja?niali naszym uczestnikom dzia?anie eksponatw i pomagali zrozumie? zjawiska naukowe prezentowane na wystawie.Udzia? w tej imprezie by? mo?liwy dzi?ki Burmistrzowi Miasta Growo I?. p. Jackowi Przemys?awowi Kostce, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Growie I?. p. Lidii Sapalskiej oraz p. S?awomirowi Rainko z Klubu Integracji Spo?ecznej przy Urz?dzie Miasta w Growie I?.(foto-galeria)

DZI?KUJEMY :)

 
1.06.2013r. DZIE? DZIECKA

DZIENDZIECKATo by? s?oneczny i bardzo weso?y dzie?. W dniu naszego ?wi?ta nie zapomnieli o nas i przybyli z prezentami Pani : Maria Milewska-radna Powiatu Bartoszyckiego, ,Panowie: Edward Majcherek, Piotr Petrykowski, Janusz Pasjak-radni Miasta Bartoszyce, Pan Bogdan Pisarek b?d?cy tak jak wymienieni radni cz?onkiem rady powiatowej SLD oraz Pani Krystyna Ko?ska przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wsplna zabawa, konkursy, s?odko?ci wprawi?y wszystkich w dobry nastrj a humor nas nie opuszcza?. Rado?nie sp?dzili?my ten dzie?. Dzi?kujemy, ?e byli?cie z nami.(foto-galeria)

 
Program ?ladami I i II wojny ?wiatowej.

miniIIwojnaDnia 16 maja 2013 r. rozpocz?? si? program ?ladami I i II wojny ?wiatowej organizowany przez Stowarzyszenie Stwrz-my Jutro dzia?aj?ce przy naszej placwce. Program dofinansowany jest przez Fundacj? Banku Zachodniego WBK-Bank Dzieci?cych U?miechw. Rozpocz?ciem programu by?a prelekcja ukazuj?ca miejsca, ktre wychowankowie odwiedz? na wycieczce zaplanowanej na dzie? 18 maja b.r. Go?ciem prelekcji by? kombatant wojenny, pan Stanis?aw Gaj?ewski, ktry przedstawi? nam wydarzenia z czasw II wojny ?wiatowej. Odby?y si? rwnie? konkursy i quizy dotycz?ce wydarze? i miejsc z czasw II wojny ?wiatowej. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi uczestnicy otrzymywali s?odkie upominki.Dnia 18.05.2013r odby?a si? wycieczka, podczas ktrej zwiedzili?my Park Miniatur Warmii i Mazur w Gier?o?y, Wilczy Szaniec w Gier?o?y, Twierdz? Boyen w Gi?ycku, ?luzy na Kanale Mazurskim w Guji i Le?niewie oraz Piramid? w Rapie. Na koniec wycieczki odby?o si? wsplne ognisko. Zako?czeniem programu b?dzie wsplne utworzenie pami?tkowego albumu uwieczniaj?cego minione wydarzenia.(foto-galeria).

Wycieczka po Mazurach

Na wycieczk? dzi? wyruszy? ca?y dom,
Plan wycieczki jest ciekawy, zadowoli wszystkich on.
Ju? autobus nasz podjecha?, pan Wojtek prowadzi,
Stan techniczny dobry, ale sprawdzi? nie zawadzi.
Wi?c policja dokona?a rzeczy tej,
A my w drog? wyruszamy, hej!
Cho? prognozy pogodowe by?y kiepskie,
Mamy s?o?ce i niebo niebieskie.
Ju? w K?trzynie i Warmi?ski Park Miniatur,
Skala jeden do dwudziestu pi?ciu , wita nas krzy?acki komtur.
Podziwiali?my budowle miniatury,
Pancerfausty i pepesze, wojskowe mundury.
Nasz przewodnik Adam strzeli? nam z armaty,
Na wz z drugiej wojny wsadzi?, w r?ce da? granaty.
Potem za? pani Monika w dudy si? wsadzi?a,
Krzy?ak g?ow? chcia? odr?ba?, ona ledwo ?y?a.
I atrakcje by?y r?ne, i ciuchci? przejazdy,
Jak kto? chcia? na gumie skaka?, mg? to zrobi? ka?dy.
Bardzo by?o mi?o w tym miniaturowym parku,
Ch?opcy z ?uku postrzelali, g?owy im nie spad?y z karku.
Stamt?d ruszyli?my dalej Gier?o?, Wilczy Szaniec,
Mi?dzy bunkry, schrony, g?azy, pogl?dowy taniec.
W jednym z bunkrw postawili sklepik militarny,
Pani Ela wraz z Monik? wykona?y gest ofiarny
I kupi?y na stoisku p/gaz mask? cud,
Co zatrzyma i pokona ka?dy smrd.
Dotarli?my do Gi?ycka, Twierdz? Boyen chc?c zobaczy?,
Mury, bramy i co jeszcze? kt? to wiedzie? raczy?
A przy wje?dzie do Mamerek budk? postawili
I chc?, by?my spor? kas? za wej?cie p?acili.
Bunkry wielkie i zmursza?e, potem bigos z gara,
Najad?a si? i wzmocni?a ca?a nasza wiara.
Po Mamerkach my do Gui, ?luza na nas czeka,
A tymczasem z autobusu olej nam ucieka.
Wi?c pan Wiktor z mechanikiem p?dem przyjechali,
W mig awari? usun?li, oleju dolali.
A Mateusz, co jest znany jako Smerf-Maruda:
Bunkry nuda, ?luza nuda, twierdza ale nuda!
Potem przysz?a nam fantazja taka,
By wyk?pa? si? i nogi zmoczy? na bosaka.
No i wszyscy prawie si? k?pali,
Jedni zaliczyli plusk, a inni p?ywali.
Potem przykra niespodzianka si? zdarzy?a,
Jaka? si?a termos z p?ki nam zrzuci?a.
Ju? jedziemy dalej, wszyscy ?pi? i jeden z drugim chrapie,
I za chwil? podziwiamy piramid? w Rapie.
Jeszcze chcemy gdzie? ognisko rozpali? bezpiecznie,
By kie?baski upiec i zje?? je koniecznie.
Nagle grzmotu huk pot??ny i b?yski na niebie,
Biegli?my do autokaru w kosmicznej ulewie.
Lecz kierowca nasz, pan Wojtek, nie boi si? burzy
I do domu dowiz? wszystkich, niech mu zdrowie s?u?y.
Bo podziwia? nam wypada, jak jedzie, parkuje,
A w cofaniu to kierowcw wszystkich wykasuje.
Bardzo fajna ta wycieczka, chocia? bol? nogi,
Jak kto? ruszy? chce tym szlakiem, to szerokiej drogi!

(EK) 18 maja 2013


 
2013.05.11 FESTYN RODZINNY
festyn rodzinny 121Dnia 11.05.2013 r o godz 11:00 odby? si? VI Festyn Rodzinny w Naszej Placwce. Festyn odby? si? dzi?ki dofinansowaniu do projektu pt:"VI Festyn Rodzinny - zdrowo, weso?o, aktywnie sp?dzamy czas" przez Burmistrza Miasta Bartoszyce. Impreza zosta?a poprowadzona przez Animatora Zabaw, ktry w przebraniu Pirata i Klauna zaprezentowa? pokaz ogromnych baniek mydlanych, zamykanie dzieci w ba?kach mydlanych, malowanie w?osw, animacje, gry, gagi, konkurencje sprawno?ciowe, blok z piosenkami i nauka ta?cw oraz wieleinnych niespodzianek. Wsplnie z bliskimi osobami dzieci bra?y ch?tnie udzia? w proponowanych zabawach. Atrakcj? dnia by?y tak?e konkurencje i instrukta? pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez funkcjonalriuszy Powiatowej Stra?y Po?arnej. Du?ym zainteresowaniem cieszy?a si? wielkoformatowa gra planszowa. Podczas festynu odby?o si? zdrowe biesiadowanie. Na zako?czenie wszyscy uczestnicy imprezy wypu?cili "balon marze? do nieba".(foto-galeria)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 13

Kopiowanie, przenoszenie, powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie wszystkich fotografii w ca?o?ci jak, i rwnie? w poszczeglnych cz??ciach bez pisemnej zgody Dyrektora WPO-W im.J.Korczaka w Bartoszycach - ZABRONIONE