2012.12.10 "B?D? BEZPIECZNY NA DRODZE"

bezpmini

W dniu 10.12.2012 r. odby?a si? naszym domu prelekcja na temat B?d? bezpieczny na drodze, ktra zosta?a przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach z referatu drogowego.

Spotkanie odby?o si? w zwi?zku z konkursem, jaki organizowany by? w naszej placwce.
W czasie pogadanki, jak? przeprowadzili policjanci dowiedzieli?my si? jak bezpiecznie powinni?my si? porusza? po ulicach miasta.

Poruszyli?my rwnie? temat wyposa?enia roweru i sposobu bezpiecznego poruszania si? na rowerze.Zadania konkursowe, jakie mia?y dzieci do rozwi?zania pod okiem fachowcw wypad?y dobrze.Spotkanie zako?czy?o si? przeja?d?k? policyjnym radiowozem po ulicach naszego o?rodka.
Dzi?kujemy serdecznie za przekazan? wiedz? i po?wi?cony dla nas czas.(foto-galeria)

 
2012.12.07-09 WYCIECZKA DO WARSZAWY

IMG 7988miniW dniach 07-09.12.2012r. na zaproszenie Pana Andrzeja Wojdy przebywali?my w Warszawie. W pierwszym dniu zwiedzili?my najwi?ksz? drukarni? w Polsce ( WDH) i jedn? z trzech najwi?kszych na ?wiecie z grupy MCC. Odby?a si? prelekcja oraz pokaz filmu na temat drukarni. Zostali?my bardzo mi?o i serdecznie przyj?ci przez pracownikw i kierownictwo zak?adu. W drugim dniu pobytu po raz szsty wzi?li?my udzia? w zawodach sumo, tym razem w Pucharze Polski kadetw i m?odzie?owcw . W wyniku stoczonych walk odnie?li?my siedem zwyci?stw. Pierwsze miejsca i z?ote medale wywalczyli : Bartosz Bykowski( lat 10), Ola Kwiatkowska( lat 12), Kamil Chorz?pa ( lat 11), drugie miejsce zdobyli Jan Chorz?pa ( lat 13) a Bart?omiej Kwiatkowski ( lat 8) zdoby? dwa srebrne medale w dwch kategoriach. Trzecie miejsce i br?zowe medale otrzymali Teresa Grnik( lat 17) i Przemys?aw Konieczka ( lat 18). Wychowankowie otrzymali puchary, medale i dyplomy. Wieczorem zaproszeni zostali?my na uroczyst? kolacj? do domu Pa?stwa Arkadiusza i Beaty Adamczykw, gdzie odby?o si? spotkanie organizatorw i sponsorw naszej wycieczki. Uczestniczyli?my rwnie? w warsztatach wyplatania z wikliny papierowej, ktre prowadzi?a pani Magda. W wyniku prac powsta?y pi?kne choinki z gazet. W ostatnim dniu go?cili?my w domu Pa?stwa Roberta i Agnieszki Zawada. Przy s?odkim pocz?stunku i herbatce dzieci otrzyma?y miko?ajkowe prezenty. By?y to trzy wspania?e dni, ktre zapadn? d?ugo w naszych sercach/B?(foto-galeria)

 
2012.11.30 - ANDRZEJKI
ANDRZDnia 30.11.2012 w naszym Domu odby? si? wieczr andrzejkowy.
Biletem wst?pu na zabaw? by?o ciekawe i oryginale przebranie uczestnikw oraz pomalowane twarze. Nast?pnie zosta?y rozdane ciasteczka z wr?bami. Poczym przyst?piono do wr?b grupowych: losowanie kolorw i ich znaczenie, grosik na szcz??cie, butelka w kr?gu, andrzejkowe serca z imionami, wy?cig butw oraz wr?by indywidualne: lanie wosku, niewidzialny atrament, wr?ba z jab?kiem, numerologia , wr?enie z r?ki, znaczenie imion, gwiazda szcz??cia. Nastrj andrzejkowy dope?nia?a muzyka. Niespodziank? wieczoru by? s?odki pocz?stunek ofiarowany przez naszych darczy?cw: Piekarnia Warmi?ska, Piekarnia S?popol, Piekarnia Bia?owie?ec, Market-1Jedynka(foto-galeria)
 
2012.11.24 - WYCIECZKA DO W?GORZEWA I GALINDII

phocaDnia 24.11.2012 odby?a si? wycieczka krajoznawcza do W?gorzewa i Galindii. Wzi??o w niej udzia? 30 dzieci w tym wychowankowie WPO-W i ze ?wietlicy ?rd?o w Bartoszycach. W Galindii wraz z przewodnikiem zwiedzali?my teren tubylcw zamieszkuj?cych w tamtych czasach . Zobaczyli?my pieczary, termy, lochy demonw, studni g?odowych, uroczysk le?nych oraz skanseny i labirynty Galindw. .Przedstawiona zosta?a projekcja filmu na temat historii, zwyczajw Galindw.
Nast?pnym punktem wycieczki by? Muzea w W?gorzewie. W Muzeum Kultury Ludowej pokazano nam tradycyjne budownictwo mazurskie- drewniane chaty w Krzyzewie i Wo?nicach oraz drewniana remiz?. W nowoczesnej pracowni garncarskiej wytwarzane s? kopie dawnych naczy?, ale te? r?nego typu pami?tki ceramiczne, gdzie dzieci mog?y uczestniczy? w warsztatach i samodzielnie wykona? wybrany przez siebie przedmiot (miseczka, kubeczek, wisiorki, pami?tkowe serca i inne). Wszystkie dzieci zaanga?owane by?y w prace. Da?o im to wiele rado?ci i satysfakcji z wykonania swojego dzie?a.
W muzeum Kolejnictwa zaprezentowana zosta?a wystawa historii kolejnictwa obszaru dawnych Prus Wschodnich oraz dzisiejszego wojewdztwa warmi?sko-mazurskiego i suwalszczyzny.
Wycieczka mog?a by? zrealizowana dzi?ki dofinansowaniu z Urz?du Miasta w ramach programu terapeutyczno-profilaktycznego Wsplny czas.(foto-galeria)

 
2012-11-08 ZAJ?CIA W MCK OHP W BARTOSZYCACH (cd.)

WAMA 2 WYBIERAM SZKOLE CO POWINIENEM WIEDZIEC m8 listopada br. w M?odzie?owym Centrum Kariery OHP w Bartoszycach odby?y si? zaj?cia pt. Wybieram szko??, co powinienem wiedzie??. Uczestniczy?a w nich m?odzie? z Wielofunkcyjnej Placwki Opieku?czo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach. Wybr szko?y ponadgimnazjalnej, bardzo cz?sto stanowi nie lada wyzwanie dla m?odego cz?owieka. Pojawia si? wtedy u niego ?wiadomo??, ?e to, w ktr? pjdzie stron?, jak? podejmie decyzj? i jak dalej potocz? si? jego losy, zale?y w bardzo du?ej mierze od niego samego. Obranie kierunku dalszej edukacji i wybr zawodu w wieku 15-16 lat jest zapewne trudne, ale mo?liwe. Dlatego te? celem zaj?? by?o zapoznanie m?odzie?y z tematyk? wyznaczania i formu?owania celw, powi?zania celw osobistych i zawodowych, wzbudzenie refleksji uczestnikw na temat planowania w?asnej kariery edukacyjno-zawodowej. Podczas spotkania zosta?y omwione czynniki, ktre warto przeanalizowa? podejmuj?c decyzj? o wyborze szko?y, mi?dzy innymi takie jak: znajomo?? siebie, swoich zainteresowa?, uzdolnie? i umiej?tno?ci, informacje o swoich mo?liwo?ciach w kontek?cie okre?lenia swoich predyspozycji do nauki przedmiotw szkolnych, ofert? edukacyjn? i zawodow? szko?y, skorzystanie z pomocy i wsparcia doradcy zawodowego oraz rodzicw itp.
WAMA 1 WYBIERAM SZKOLE CO POWINIENEM WIEDZIEC mm1W celu zobrazowania roli wymienionych czynnikw w procesie podejmowania decyzji o wyborze szko?y, m?odzie? wzi??a udzia? w ?wiczeniu, ktre polega?o na zapoznaniu si? z dwoma opisami kariery Daniela - pozytywnym i negatywnym. Zadaniem uczestnikw zaj?? by?o zastanowienie si? i wyodr?bnienie czynnikw, ktre wp?yn??y na okre?lony przebieg kariery ch?opca. Dzi?ki temu ?wiczeniu m?odzie? zapozna?a si? z szerokim wachlarzem czynnikw negatywnych, ktre mog? przyczyni? si? do poniesienia pora?ki, takie jak: nie rozwijanie swoich pasji i zainteresowa?, brak umiej?tno?ci wyznaczania celw oraz planowania kariery edukacyjno-zawodowej, nieznajomo?? trendw oraz sytuacji na rynku pracy, czy te? niekorzystanie z pomocy specjalistw. Podczas realizacji ?wiczenia m?odzie? aktywnie dyskutowa?a na temat wyodr?bnianych czynnikw odnosz?c je do w?asnych sytuacji. Podj?cie decyzji o wyborze szko?y zwi?zane jest ze znajomo?ci? systemu edukacji, z tego te? wzgl?du m?odzie? uczestnicz?ca w zaj?ciach zosta?a zapoznana z poszczeglnymi etapami systemu edukacji oraz z rodzajami szk? ponadgimnazjalnych funkcjonuj?cych na terenie powiatu bartoszyckiego. Ponadto m?odzie? zosta?a zapoznana z ide? zasady SMART, s?u??c? poprawnemu formu?owaniu celw. Na zako?czenie uczestnicy zaj?? sformu?owali swoje cele zgodnie z t? zasad?.

M?odzie?owe Centrum Kariery OHP w Bartoszycach powsta?o przy wsp?pracy z w?adzami lokalnymi w ramach projektu OHP jako realizator us?ug rynku pracy wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 13

Kopiowanie, przenoszenie, powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie wszystkich fotografii w ca?o?ci jak, i rwnie? w poszczeglnych cz??ciach bez pisemnej zgody Dyrektora WPO-W im.J.Korczaka w Bartoszycach - ZABRONIONE