2012-10-23 ZAJ?CIA W MCK OHP W BARTOSZYCACH
1 WAMA Z KREATYWNOSCIA MI DO TWARZY23 pa?dziernika br. w M?odzie?owym Centrum Kariery OHP w Bartoszycach dzia?aj?cym przy Centrum Edukacji i Pracy M?odzie?y OHP w Elbl?gu odby?y si? zaj?cia pn. Z kreatywno?ci? mi do twarzy!. Uczestniczy?a w nich m?odzie? z Wielofunkcyjnej Placwki Opieku?czo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach. Celem zaj?? by?o przybli?enie m?odzie?y znaczenia i korzy?ci p?yn?cych z kreatywnego my?lenia w kontek?cie przysz?ego ?ycia zawodowego, a tak?e zmotywowanie jej do rozwijania w sobie umiej?tno?ci my?lenia wolnego od schematw. Kreatywno??, s?owo to w dzisiejszych czasach odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Dlaczego? Cho?by dlatego, ?e jest to podstawowa umiej?tno?? ?yciowa przydatna do radzenia sobie z zadaniami i problemami ?ycia codziennego. Zaskakuj?ce, innowacyjne a czasem i zabawne pomys?y po??dane s? tak?e w pracy zawodowej, poniewa? dzi?ki takim pomys?om rozwija si? ?wiat. Niezwyk?e rozwi?zania mog? przyczyni? si? do awansu, pomc zdoby? oczekiwane stanowisko, czy po prostu pokaza? si? z innej strony. Podczas pierwszej cz??ci spotkania m?odzie?, za pomoc? techniki burzy mzgw, stworzy?a w?asn? definicj? kreatywno?ci oraz profil osoby my?l?cej nieszablonowo. Szczegln? uwag? m?odzie?y uczestnicz?cej w zaj?ciach zwrcono na korzy?ci p?yn?ce z kreatywnego my?lenia w kontek?cie rozwoju zawodowego i przysz?ej pracy. Przekonywano, ?e rozwijanie tej?e umiej?tno?ci mo?e stanowi? przepustk? do wykonywania wymarzonego zawodu. Has?em przewodnim drugiej cz??ci zaj??, podczas ktrej m?odzie? praktycznie rozwija?a swoj? kreatywno?? by?o powiedzenie Alberta Einsteina Wszyscy wiedz?, ?e czego? nie da si? zrobi?, a? znajduje si? taki jeden, ktry nie wie, ?e si? nie da i on to robi. Zaproponowane ?wiczenia i zabawy, stworzy?y uczestnikom spotkania okazj? do zdiagnozowania poziomu w?asnej kreatywno?ci, zdolno?ci improwizacji i przede wszystkim doskona?ej zabawy. Omwione zosta?y zawody, ktrych wykonywanie wymaga szczeglnie innowacyjnego my?lenia. Podsumowanie zaj?? stanowi?a prezentacja krtkiego filmikuprzedstawiaj?cego 29 sposobw na bycie kreatywnym oraz dyskusja na temat tego w jaki sposb m?odzie? uczestnicz?ca w spotkaniu stara si? rozwija? swoje kreatywne my?lenie.
 
2012.09.21 - MISTRZOSTWA SUMO W FALENICY
sumo

Dnia 21.09.2012r. siedmioosobow? grup? pojechali?my na 3 dni do Warszawy na zaproszenie Pana Andrzeja Wojdy- wsp?za?o?yciela Polskiego Zwi?zku Sumo w Polsce. Ju? po raz pi?ty wzi?li?my udzia? w zawodach. By?o to Grand Prix Mazowsza i Dzielnicy Wawer w Sumo. Tym razem znowu osi?gn?li?my sukcesy i uda?o nam si? stan?? na podium. Teresa Grnik , Bartosz Bykowski i Filip Bakalarczyk zaj?li III miejsce, Przemys?aw Konieczka miejsce II, a na najwy?szym podium zajmuj?c miejsce I stan?li : Piotr Pietrusewicz, Bart?omiej Bykowski i Kamil Chorz?pa. Otrzymali?my puchary, medale i dyplomy. Po zawodach, wieczorem zostali?my zaproszeni do domu naszych przyjaci? Pa?stwa Beaty i Arkadiusza Adamczykw, ktrzy hojnie nas ugo?cili. By?o ognisko z kie?baskami, grill, pyszne ciasta upieczone przez babci?, gry i zabawy. Stworzy?a si? ciep?a, rodzinna atmosfera. Pani Magda zorganizowa?a dla wszystkich warsztaty wyplatania koszykw z gazet. Uwa?amy, ?e jest to atrakcyjna i po?yteczna forma zagospodarowania czasu wolnego a tak?e ochrona ?rodowiska poprzez przetwarzanie surowcw wtrnych. W niedziel? przy wsplnej herbatcei ciastku, wspominali?my, wymieniali?my si? wra?eniami. Swoj? wdzi?czno?? za zaproszenie i go?cin? okazali?my wr?czaj?c wszystkim naszym darczy?com drobne upominki . Do Bartoszyc wrcili?my zadowoleni, dumni z osi?gni?tych wynikw oraz pe?ni wiary i nadziei na przysz?o??.

 
WAGADUGU - 2012
wagadugu
...wi?cej informacji na stronie www.wagadugu2012.pl
 
P?YWACKIE MISTRZOSTWA BARTOSZYC 2012
img-5308-854937 24 sierpnia b.r. na basenie BOSiR przy ul.Limanowskiego odby?y si? P?ywackie Mistrzostwa Bartoszyc. Mia?y one charakter rekreacyjno-amatorski.Ch?? udzia?u w przygotowanych przez Bartoszycki O?rodek Sportu i Rekreacji zawodach zg?osi?o nieco ponad dwadzie?cia osb. Pogoda tego popo?udnia raczej nie zach?ca?a do p?ywania w basenie.Najm?odsi uczestnicy mieli po pokonania 25 m, czyli jedn? d?ugo?? basenu. Starsi ?cigali si? ju? na dystansie dwa razy d?u?szym. W kategorii"Ch?opcy i m??czy?ni -Rocznik 1998 i m?odsi (25 m)"nasi wychowankowie zaj?li dwa zaszczytne miejsca na podium zwyci?zcw tj.Jan Chorz?pa-II miejsceiMarek Radziulewicz-III miejsce.?yczymy naszym zwyci?zcom wielu sukcesw sportowych w przysz?o?ci.

 
MSZA PRYMICYJNA BOGDANA LE?KO W KO?CIELE ?W. BRATA ALBERTA
msza prym

Dnia 08.07.2012 r. w Ko?ciele ?w. Brata Alberta w Bartoszycach odby?a si? Msza Prymicyjna naszego by?ego wychowanka Bogdana Le?ko. ?yczymy Ci Bogu? du?o zdrowia i rado?ci na ka?dy dzie? w wype?nianiu kap?a?skiej pos?ugi i prosimy o modlitw? za Nas.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 13

Kopiowanie, przenoszenie, powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie wszystkich fotografii w ca?o?ci jak, i rwnie? w poszczeglnych cz??ciach bez pisemnej zgody Dyrektora WPO-W im.J.Korczaka w Bartoszycach - ZABRONIONE