DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 im. Janusza Korczaka w Bartoszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej domdzieckabartoszyce.pl

Data publikacji strony internetowej: 09.04.2022 r.

Data ostatniej aktualizacji: strona aktualizowana na bieżąco

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść i kształt,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.

W celu zapoznania się z treścią dokumentów w postaci graficznych dokumentów PDF

(skanów), niedostępnych dla czytników ekranu, można skorzystać z bezpłatnych  narzędzi:

 • RoboBraille  - umożliwia wygenerowanie pliku audio (mp3) na podstawie wskazanego pliku.
 • OCR- umożliwia konwersję wskazanego pliku do formatu doc , xls lub txt.

Ułatwienia na stronie internetowej:

– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

– możliwość zmiany kontrastu strony internetowej,

– moduł wyszukiwania.

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Danuta Bill, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 762 20 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 im. Janusza Korczaka w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 12, 11-200 Bartoszyce

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne  bez podjazdu dla  osób niepełnosprawnych.
 2. Wejście główne do budynku jest dwuskrzydłowe, dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Budynek jest pięciokondygnacyjny, nie posiada windy. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 21.03.2023 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21.03.2023 r.